Ashanti

 

Jule (Ashanti) 1 Jahr alt 

 

 

 

Ashanti 225 g - 8. Juni 06

 

 

15.Juni 360 g 

 

22.Juni 06  500 g

 

 

29. Juni 06  765 g 

 

 

6. Juli  1040 g 

 

 

13. Juli  1440 g 

 

 

20.7.   1815 g